Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (4)

Nie zawsze zakres znaczeniowy pojęcia używanego w jednej księdze biblijnej pokrywa się z tym samym pojęciem w innej. Jest wiele idei biblijnych, które ulegały rozwojowi ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (5)

Ewangeliści pisali swe dzieła „wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie, ujmując pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając je, przy uwzględnieniu sytuacji kościołów” (Konstytucja ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (6)

Ważną zasadą w interpretacji Biblii jest konieczność uwzględnienia poszczególnych etapów kształtowania się poszczególnych ksiąg. Niemal każda księga Pisma Świętego powstawała na drodze długiego procesu. Wydaje ...
Strona z Pisma Świętego

MOC SŁOWA BOŻEGO

Prorok Jeremiasz modlił się: „Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie radością i rozkoszą mego serca” (Jr 15,16). Kiedy ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 1

Wstępujący do niebios Jezus obiecuje uczniom dar Ducha Świętego, który poprowadzi ich w dziele głoszenia dobrej nowiny. Ewangelia będzie głoszona najpierw w Jerozolimie, następnie w ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 2

Wyniki badań archeologicznych, a także analiza źródeł literackich dotyczących topografii Jerozolimy, z dużym prawdopodobieństwem umieszczają wieczernik na piętrze budynku, w którym znajduje się czczony przez ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 3

„Czas świątyni przeminął. Pojawia się nowy kult, w świątyni zbudowanej nie przez ludzi. Świątynią tą jest Jego Ciało – Zmartwychwstały, który gromadzi narody i jednoczy ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 4

Opowiadanie o modlitwie pierwszych wierzących gminy jerozolimskiej o odwagę w głoszeniu słowa Bożego (Dz 4,23-31) ukazuje uczniów Jezusa jako kontynuatorów Jego dzieła. W trudnych czasach ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 5

Grzechem Ananiasza i Safirybylo kłamstwo. Małżonkowie jedno po drugim stają przed Piotrem, którego wypełniał Duch Święty (Dz 4,31). Jednak ich sercem „zawładnął szatan” (Dz 5,3), ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 6

Problem zaniedbywania w rozdzielaniu jałmużny wdów helleńskich był jednym z pierwszych, z jakim borykał się Kościół jerozolimski. Rozwiązano go w modlitwie i postawie pojednawczej, wyjaśniając ...