Academica

Artykuły

Postać Jezusa w pozabiblijnej tradycji żydowskiej do czasów redakcji Talmudu

  Wbrew powszechnemu, a nie pogłębionemu przekonaniu wielu chrześcijan, ani postać Jezusa, ani pierwotna wspólnota uczniów nie zajmowała umysłów Żydów I stulecia w tak dużym ...
Artykuły

Wyzwania dla współczesnej biblistyki

  „Kościół […] zawsze uważał i uważa Pisma Boże, zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawidło swej wiary” (Dei Verbum 21). Rozwój biblistyki w ostatnich ...
Artykuły

Свет к просвещению язычников

Торжество Сретения Господня связано с иудейским обычаем, берущим своё начало в Законе Моисеевом и основаном на повелении: «Освяти Мне каждого первенца…» (Исх 13,2). Однако цикл ...
Artykuły

CHRYSTOLOGICZNA FUNKCJA INTERKALACJI MARKOWYCH

Kwestia Markowych włączeń zwanych interkalacjami porusza umysły egzegetów od ponad pięćdziesięciu lat. Jako jeden z pierwszych na problem interkalacji zwrócił baczniejszą uwagę E. von Dobschütz[1]. ...
Artykuły

„Stoi Królowa po Twojej prawicy” (Ps 45,10). Czy Biblia ...

W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II podkreśla prawdę, że Kościół czci Maryję jako Królową: „Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia ...
Artykuły

ŚWIĘTOWANIE SZABATU W CZASACH CHRYSTUSA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ŻYDOWSKICH

  Materiał źródłowy dotyczący sposobu świętowania szabatu w czasach Chrystusa zapisany został w pismach Józefa Flawiusza (zwłaszcza Antiquitates judaicae i De bello judaico), Filona z ...
Artykuły

PROGRESSIVA MANIFESTATIO RESURRECTIONIS CHRISTI

Die Rolle von Petrus, Jakobus und Johannes im Werk des Markus Die drei Narrationen des Evangeliums nach Markus erzählen von Ereignissen, deren Zeugen von dem ...
Artykuły

La narración de la Mujer Sirofenicia (Mc 7, 24-30) en ...

En el relato donde el evangelista Marcos presenta el encuentro entre Jesús y la mujer sirofenicia (cananea en Mt 15,21-28) y la curación (o mejor, ...
Artykuły

Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk ...

O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski [kecharitomene], radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy cieszą się, bo została im przywrócona ...
Artykuły

Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii

Mirosław Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Studia Biblica 3, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce 2002, ss.276. ...