Academica

Wykłady

Czasy Jezusa i pierwotnego Kościoła

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy (periodyzacja) Okres rzymski (63 przed – 135 ...
Wykłady

Seminarium naukowe z Teologii Biblijnej

Celem seminarium jest pogłębianie wiedzy na tematy biblijne poprzez lekturę, dyskusję, pokazy multimedialne, omawianie ukazujących się pozycji książkowych dotyczących Pisma świętego i artykułów o tematyce ...
Wykłady

Dobroć Boga a zło świata

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU 2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA ...
Wykłady

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

I. PLAN WYKŁADU Życie i działalność Jezusa z Nazaretu Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie Redakcja Ewangelii Marka Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza Ewangelie Dzieciństwa ...
Wykłady

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy ...
Wykłady

Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej ...
Wykłady

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr. Triada niezgody: Mesjasz – świątynia – Eucharystia Szaweł z Tarsu. Mentalność ...
Wykłady

Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa Eucharystia ...
Wykłady

Biblische Studien

I. KURSBESCHREIBUNG Exegese beschäftigt sich mit der Methodik zur Auslegung von biblischen Texten. Dieser Kurs führt in eine induktive Auslegungsmethode ein, die angemessen ist, ganz ...
Wykłady

Biblical Studies

I. COURSE As an introductory course, it seeks to acquaint students with the basic hermeneutical issues involved in interpreting the Bible and to introduce the ...