Tag: 2007

Artykuły

Śladami faryzeuszy i saduceuszy

Wśród oponentów misji Jezusa znaleźli się faryzeusze i saduceusze. Mateusz opowiadając epizod o żądaniu znaku z nieba, skierowanym do Jezusa, rozpoczyna go słowami: „Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze, i wystawiając Go na próbę, prosili ...
Artykuły

Świątynia Heroda

W osiemnastym roku swych rządów Herod postanowił zrekonstruować istniejący kompleks świątynny. Był to jego najistotniejszy, choć nie jedyny pomysł architektoniczny: „W owym czasie, a był to osiemnasty rok jego panowania[1], Herod […] podjął się niezwykłego ...
Artykuły

„Świątynia jerozolimska”: Wstęp

  Kiedy w roku 70 po Chr. wojska Tytusa wkroczyły do Jerozolimy, rozegrała się jedna z największych tragedii w historii narodu wybranego. Wódz zawołał, iż godzi się, aby kapłani zginęli wraz z przybytkiem i nakazał ...
Artykuły

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55, 6). W ...

 „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55,6). W poszukiwaniu Jezusa historycznego[1] Badania nad kwestią historyczności Jezusa w historii egzegezy prowadzone były w trzech etapach. Po raz pierwszy problem historyczności Jezusa został postawiony przez H.S. Reimarusa ...
Artykuły

“A tu derecha, está la reina” (Sal 45, 10). ¿Habla ...

Juan Pablo II, en su carta Rosarium Virginis Mariae, subraya la verdad de que la Iglesia venera a María Virgen como Reina: « A esta gloria, que con la Ascensión pone a Cristo a la ...
Artykuły

Apostolstwo Pawła i uświęcający się Kościół. Idee teologiczne adresu Drugiego ...

Starożytna epistolografia grecka i helleńska przekazała bardzo jasny schemat formuły otwierającej listy, zwanej praescriptum. Formuła ta składa się z trzech części: nadawca (superscriptio), adresat (adscriptio) i pozdrowienie (salutatio). Apostoł Paweł w Druim Liście do Koryntian ...
Artykuły

„Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet“ (Offb 11, 19). ...

Seit dem Kreuzestod Jesu kann ein jeder das Heil erlangen, der an ihn glaubt und sich für das Geschenk der Erlösung öffnet. Die durch die Sünde abgebrochene Verbindung zu Gott ist wiederhergestellt. Der Augenblick des ...
Artykuły

Genealogia Jezusa w Ewangelii Łukasza (Łk 3, 23-38) na tle ...

Jedna z naczelnych zasad interpretacji tekstów biblijnych nakazuje uwzględnienie ich gatunku literackiego. Zasada ta wynika z faktu, że Biblia jest dziełem literackim i znajdują się w niej te same środki stylistyczne i metody literackie, jak ...
Artykuły

Helmut Jaschke, Jésus le guérisseur

Helmut Jaschke, Jésus le guérisseur, tr. de l’allemand par A. Mingam; ‘Editions Brepols, Paris 1997, pp. 233. Pendant son activitaté publique Jésus libèrait les hommes et les femmes de leurs maladies, et surtout de l’angoisse ...
Artykuły

Jerozolimskie pielgrzymowanie. Radosne podążanie do świątyni na spotkanie Jahwe

Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są łagodne, piaskowego koloru. I gdy zaczyna się już wydawać, że ...
Artykuły

Lo sfondo biblico del titolo “Maria Regina”

Nella sua lettera Rosarium Virginis Mariae Giovanni Paolo II sottolinea la verità che la Chiesa venera Maria Vergine come la Regina: “A questa gloria che, con l’Ascensione, pone il Cristo alla destra del Padre, Ella ...
Artykuły

Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu

Ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzają: „Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swych szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z ...
Artykuły

Dwa lata później. Wspomnienie o synodzie z adhortacją w ręku

Od zakończenia rzymskiego synodu biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła minęło dwa lata. Dziś, gdy mamy w ręku posynodalną ahortację Benedykta XVI Verbum Domini, warto wspomnieć tamte wydarzenia, patrząc na nie ...
Artykuły

Przybytek Miasta Świętego – miejsce zamieszkiwania Boskiej Szekina

Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie”. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia jerozolimska, usytuowana na miejscu tradycyjnie utożsamianym z górą Moria, ...
Artykuły

„Świątynia Boga w niebie się otwarła” (Ap 11, 19). Pięć ...

Od chwili śmierci Jezusa każdy, kto w Niego uwierzy i otworzy się na dar odkupienia, może osiągnąć zbawienie. Zerwana przez grzech łączność z Bogiem staje się znów możliwa. Śmierć krzyżowa jawi się więc jako kluczowy ...
Artykuły

The Greek Motif of the Cyclic Journey in the ...

The motif of the cyclical journey appears not only in Greek works but is a motif that is often used by literature in general. Basically, the topographical or geographical composition of a work is such ...
Artykuły

Ukryte życie Jezusa według Talmudu

Tradycja żydowska wczesnych wieków nie zachowała wielu wzmianek o Jezusie. Z punktu widzenia judaizmu Jezus był jednym z wędrownych nauczycieli, gromadzących wokół siebie grupy uczniów. A ponieważ oficjalny rozbrat chrześcijaństwa z judaizmem nastąpił w 49 ...